Patotter

(volw)aardig lekkere kindervoeding

Verse, volwaardige en met zorg bereide smaakvolle baby- en peutergerechtjes met lokaal gekozen ingrediënten.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder “Patotter” de besloten vennootschap  uitgebaat door mevr. Dorien De Wilde en dhr. Cédric Van Heule, geregistreerd in de KBO onder ondernemingsnummer 0798.234.675.

Artikel 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden op de website van Patotter. De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden als zijnde de enige voorwaarden van toepassing op de relatie met Patotter, en doet voor zoveel als nodig afstand van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden. 

Artikel 3. De prijzen die vermeld worden op de website zijn in EURO en omvatten alle eventuele toepasselijke belastingen, lasten, taksen, enz.. In de prijs zijn de verzendings- en leveringskosten niet inbegrepen. Alle producten dienen onmiddellijk bij de bestelling integraal betaald te worden. Hetzelfde geldt voor eventuele leveringskosten en/of verzendingskosten. De klant kan daarvoor kiezen uit enkele online betalingsmogelijkheden.

Artikel 4. Een bestelling door de klant wordt slechts definitief, en Patotter is dus slechts tot levering van de bestelde producten gehouden, na integrale betaling van de prijs voor de door de klant geselecteerde producten of diensten, evenals de eventuele  bijkomende leveringskosten of verzendingskosten.

Artikel 5. Bestellingen kunnen telkens geplaatst worden tot donderdag 20u. Bestellingen die nadien geplaatst worden, zullen worden meegerekend met de bestellingen van de daaropvolgende week.

De door de klant tijdig bestelde producten kunnen, naar de keuze van de klant, worden geleverd (betalend) of gratis bij Patotter worden afgehaald. 

5.1. Afhaling

Afhalingen vinden uitsluitend plaats op zaterdag tussen 10u30 en 11u30. Buiten voormelde uren is afhaling niet mogelijk. 

De klant dient het tijdstip van ophaling vooraf vast te leggen met Patotter en dient de gemaakte afspraak te respecteren. Patotter kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op voorgaande afspraken.

5.2. Levering non-foodproducten 

Indien de klant bij de bestelling van non-foodproducten geopteerd heeft voor levering, zal Patotter de bestelde producten zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling van de bestelling door de klant, verzenden. 

Voor de verzending van de non-foodproducten doet Patotter beroep op BPost. Patotter is slechts verantwoordelijk voor de correcte afgifte van de producten aan BPost. Patotter is dan ook niet verantwoordelijk voor onder meer gebreken aan de producten ontstaan tijdens de levering, noch voor problemen bij de levering, laattijdige levering of verlies of diefstal van de producten tijdens de levering.

5.3. Levering voedingswaren

Levering van de voedselproducten geschiedt steeds op zaterdag tussen 8u en 12u. De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat er tijdens voormelde uren steeds iemand thuis is om de bestelde producten in ontvangst te nemen.

Ingeval de klant niet thuis is op het ogenblik van de levering van de door hem/haar bestelde voedingswaren, dan zal Patotter de voedingswaren afgeven bij de buren van de klant, hetgeen de klant aanvaardt. De klant zal daarvan door Patotter per SMS op de hoogte gebracht worden.

5.4. Informatief, niet-bindend karakter

Alle vermelde leveringstermijnen en/of -tijdstippen zijn louter indicatief. Afwijkingen zijn derhalve steeds mogelijk. De klant kan terzake geen aanspraak maken op enige vergoeding wegens laattijdige levering.

5.5. Annulatie van bestellingen

Bestellingen van voedselproducten kunnen slechts worden geannuleerd tot 20u van de eerste woensdag volgend op de datum waarop de bestelling is geplaatst. Indien de bestelling op woensdag zelf werd geplaatst voor 20u, kan zij nog tot 20u van diezelfde dag worden geannuleerd. 

Ingeval van tijdige annulatie, zal Patotter het door de klant betaalde bedrag integraal terugstorten.

Voor de non-foodproducten wordt verwezen naar art. 6 van huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten geldt enkel voor de door de klant bestelde non-food producten. Gezien hun beperkte houdbaarheid is het wettelijk herroepingsrecht voor de voedselproducten van Patotter uitgesloten. 

Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail op info@patotter.be) binnen de 14 kalenderdagen na de levering/afhaling van het non-foodproduct melden. De klant kan daartoe gebruik maken van het modelformulier voor herroepingen, dat beschikbaar wordt gesteld op de website.

Ingeval van rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht zal Patotter de door de klant betaalde bedragen voor de producten terugbetalen van zodra Patotter de terugbezorgde producten onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking terug heeft ontvangen. Indien de klant bij de bestelling opteerde voor levering van de producten i.p.v. gratis afhaling, zijn de door de klant betaalde leveringskosten niet terugbetaalbaar. 

De producten waarvoor de klant het herroepingsrecht uitoefent, kunnen zonder bijkomende kosten door de klant worden afgegeven bij Patotter. De klant kan er ook voor opteren om de producten terug te zenden. De kosten verbonden aan de terugzending van de producten zijn dan exclusief ten laste van de klant. 

De klant is tevens aansprakelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 7. De klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de voedselproducten van Patotter slechts beperkte tijd houdbaar zijn. De klant dient dan ook strikt de op de producten aangebrachte voorschriften en houdbaarheidsdata te respecteren.

Artikel 8. Alle foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen op de website worden louter ter illustratie van de producten en aanbiedingen gepubliceerd. Zij kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn in geen geval bindend. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem/haar bestelde producten.

Artikel 9. De nietigheid van één of meerdere van de bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de volledige Algemene Voorwaarden tot gevolg. Het betrokken beding zal worden vervangen door een geldig beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 10. Klachten over de producten en/of diensten van Patotter kunnen steeds gemeld worden aan Patotter, zowel per e-mail op info@patotter.be, als per post of via het contactformulier op de website www.patotter.be. Patotter streeft ernaar de klachten af te handelen binnen de 10 werkdagen. Patotter wijst tot slot nog op haar privacy- en cookie-beleid, dat de klant kan terugvinden op de website www.patotter.be.

Artikel 11. Patotter en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen die zouden kunnen ontstaan uitsluitend beslecht zullen worden door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.